Podmienky lezenia na Sitne

Ministerstvo ŽP povolilo na Sitne vykonávať horolezeckú športovú činnosť,členom SHS James a zahraničným organizovaným horolezcom, ktorí sa musia na požiadanie stráže prírody preukázať platným členským preukazom.
Kde a kedy sa može liezť...
Na severných skalách Sitna je horolezecká činnosť časovo neobmedzená
Na južných skalách je horolezecká činnosť povolená od 1.6. do 1.3. v cestách 1 až 65 (t.j. od Téryho veže po Finálku) a od 30.6. do 1.3. v cestách 66 až 80 (t.j. od Finálky po PF 98).Na ostatných miestách a v iných ako vyššie popísaných cestách sa lezenie NEPOVOĽUJE!!!
Horolezecká činnosť sa povoľuje za týchto podmienok:
1. Nepovoľuje sa akékoľvek táborenie (bivakovanie) na skalných stenách, alebo v ich blízkosti.
2. Pri lezení sa nepovoľuje mechanické čistenie stien od vegetácie a istenie horolezca o blízke dreviny.
3. V prípade zistenia negatívneho vplyvu na biotopy a druhy európskeho a národného významu v miestach platnej výnimky, sa okamžite horolezecká činnosť zakáže.
4. Pohyb v NPR Sitno sa môže vykonávať len po existujúcich cestách a chodníkoch bez použitia dopravných prostriedkov.
5. Členovia SHS JAMES, v rámci svojich odborných znalostí, budú informovať pracovníkov Správy CHKO Štiavnické vrchy o výskyte chránených rastlinných a živočíšnych druhov v blízkosti lezeckých trás, ale najmä o výskyte dravých vtákov a miestach ich hniezdenia.
6. SHS JAMES bude podávať informácie verejnosti o podmienkach horolezectva v NPR Sitno formou obnovy textu na informačných tabuliach osadených na prístupových cestách do CHÚ.
7. SHS JAMES bude vykonávať náhodné kontroly v teréne nad dodržiavaním podmienok zakotvených v tomto rozhodnutí a upozorňovať všetkých návštevníkov v prípade nedodržania určených podmienok.
8. SHS JAMES bude monitorovať počas náhodných kontrol nedodržanie podmienok zakotvených v tomto rozhodnutí zo strany návštevníkov (vrátane príčiny a trasy na ktoré vystupovali).
9. SHS JAMES v závere kalendárneho roka predloží výsledky monitoringu Správe CHKO Štiavnické vrchy.
Platnosť tohto rozhodnutie je časovo obmedzená do 31. 12. 2018.
PROSÍME VŠTEKÝCH ABY VYŠŠIE UVEDENÉ BODY A TERMÍNY DODRŽOVALI!!!
Sprievodcu lezeckej oblasti Sitno,nájdete tu:
http://www.james.sk/articles.asp?pageid=76&id_dependency=2839
a tu je zoznam ostatných oblastí na Slovensku, kde sa môže a nemôže liezť a hlavne kedy!:
http://www.james.sk/articles.asp?pageid=1&id_dependency=3878